Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Voorwaarden
Om als afnemer gebruik te kunnen maken van de diensten van Glas-in-lood Depot Limburg, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden. Als u op een voorwaarde klikt, verschijnt een toelichting.

Voorwaarden afnemers

1. De herbestemmingslocatie is in maatschappelijk en cultuurhistorisch opzicht geschikt voor herplaatsing van het beoogde glas-in-loodobject.


Voorstellingen in glas-in-lood hebben vaak een betekenis. Dat is het duidelijkst bij religieuze taferelen in kerken en kloosters. Hierop zijn vaak heiligen of verhalen uit de Bijbel verbeeld. Maar ook voorstellingen uit andere (openbare) gebouwen kunnen, meer of minder expliciet, een levensbeschouwelijke, maatschappelijke of politieke boodschap hebben. Voor herbestemming is niet vereist dat een dergelijk glas-in-loodwerk terechtkomt in een omgeving die in alle opzichten overeenstemt met de omgeving waarvoor het kunstwerk werd vervaardigd. Het zou erg moeilijk zijn steeds zo'n locatie te vinden. Anderzijds mag de herbestemmingslocatie ook niet volledig in strijd zijn met de boodschap van de voorstelling. Het is moeilijk om in algemene zin aan te geven wat nu precies wel en niet kan. Je kunt wel zeggen dat religieuze kunst bij voorkeur in een religieuze omgeving wordt herbestemd en wereldlijke taferelen in een wereldlijke omgeving, maar uitzonderingen zijn zeker mogelijk. Bij abstracte voorstellingen zijn de herbestemmingsmogelijkheden in dit opzicht ruimer.

Niet alleen "de boodschap" van een glas-in-loodvoorstelling weegt mee voor de geschiktheid van een herbestemmingslocatie. Ook het type object, de stijlkenmerken, de maker, de periode en de streek waarin het is vervaardigd, kunnen medebepalend zijn. Ook hierbij geldt overigens dat harde criteria moeilijk te geven zijn. Een belangrijk pre is als de herbestemmingslocatie openbaar toegankelijk is. Daarnaast kan de geografische plek meewegen: hoe dichter bij de oorspronkelijke locatie, hoe beter.

Zoals blijkt, wordt de geschiktheid van een herbestemmingslocatie in maatschappelijk en cultuurhistorisch opzicht bepaald door een optelsom van vele factoren. Om te voorkomen dat glas-in-loodkunstwerken belanden op plaatsen "waar ze echt niet thuishoren", beoordeelt een adviescommissie namens Glas-in-lood Depot Limburg de geschiktheid van de voorgedragen herbestemmingslocatie. Daarnaast weegt mee of de aanbieder zich kan vinden in de keuze van de nieuwe bestemming. Verder kunnen er rechten gelden van de maker (kunstenaar/glazenier).

2. De herbestemmingslocatie is in technisch opzicht geschikt voor herplaatsing van het beoogde glas-in-loodobject.


Glas-in-loodwerken zijn altijd op maat gemaakt. Vaak zijn ze direct aangebracht tijdens de bouw van een kerk, klooster of ander object, op aanwijzing van de architect. De afmetingen liggen vast. Daarnaast dienen glas-in-loodwerken bijna altijd als scheiding tussen buiten en binnen. Als buitenlicht door het glas-in-lood naar binnen valt, komt het kunstwerk immers optimaal tot zijn recht.

Het is vrijwel uitgesloten dat een uitgenomen (of uit te nemen) glas-in-loodwerk zonder meer past in een gevelopening van een bestaand bouwwerk op een andere locatie. In theorie zijn er dan de volgende mogelijkheden voor een "technisch passende herbestemming":
a.    De gevelopening verkleinen naar de afmetingen van het glas-in-loodobject.
b.    De gevelopening vergroten naar de afmetingen van het glas-in-loodobject.
c.    De afmetingen van het glas-in-loodobject verkleinen naar die van de gevelopening.
d.    De afmetingen van het glas-in-loodobject vergroten naar die van gevelopeningen.
e.    Een combinatie van de voorgaande ingrepen.
f.    Het glas-in-loodobject autonoom toepassen (los van een gevelopening).

Niet elke theoretische mogelijkheid komt zonder meer voor de praktijk in aanmerking. De opties a en b zijn alleen mogelijk als hier uit architectonisch standpunt geen bezwaar tegen is. In het algemeen is optie c minder wenselijk, maar verkleining van de glas-in-loodvoorstelling kan soms acceptabel zijn. Optie d kan een goede keus zijn. Het kan bijvoorbeeld verantwoord zijn rond het bestaande glas-in-loodkunstwerk een neutrale rand van glas(-in-lood) op te nemen. Optie e heeft niet de voorkeur, maar kan soms een oplossing bieden, bijvoorbeeld als een object in één richting "te groot" is en in de andere "te klein".

Optie f biedt vele mogelijkheden en kan, afhankelijk van de uitwerking, een uitstekende keuze zijn. Zo kan een glas-in-loodtafereel, eventueel na versterking, vrij worden opgehangen voor een gevelopening waarin zich normaal vensterglas bevindt. Ook toepassing in scheidingswanden of voor lichtgekleurde muren is mogelijk, eventueel in combinatie met kunstmatige verlichting.

Als glas-in-lood wordt hergebruikt in nog te bouwen bouwwerken (bijvoorbeeld een nieuwe kapel), kan uiteraard in het ontwerp rekening worden gehouden met de afmetingen en andere kenmerken.

3. De afnemer is bereid om met de aanbieder (eigenaar) een vergoeding overeen te komen voor de overname van het glas-in-lood.


Een cultuurhistorisch waardevol glas-in-loodkunstwerk heeft ook een financiële waarde. Daarnaast heeft de aanbieder kosten gemaakt voor een deskundige uitname en eventueel een veilig transport naar Glas-in-lood Depot Limburg. Het is daarom gewenst dat de afnemer en de aanbieder een overnamebedrag overeenkomen.

4. De afnemer zorgt ervoor dat het glas-in-lood op een veilige en verantwoorde wijze van Glas-in-lood Depot Limburg naar de nieuwe bestemming wordt vervoerd en draagt de kosten van het transport.


Deze voorwaarde geldt vanzelfsprekend alleen als het glas-in-lood wordt betrokken vanaf Glas-in-lood Depot Limburg. Mogelijk zijn er dan nog glaskisten beschikbaar van het transport naar het depot. Als het glas-in-lood rechtstreeks vanaf de plaats van verwijdering naar de nieuwe bestemming wordt vervoerd, bepalen de aanbieder en de afnemer in overleg hoe de kosten van het transport worden verdeeld.

5. De afnemer zorgt ervoor dat het glas-in-loodobject op deskundige wijze wordt herplaatst en draagt de kosten hiervan.


Een waardevol glas-in-loodkunstwerk moet uiteraard op deskundige wijze worden herplaatst. Als dit niet gebeurt, kan er te gemakkelijk schade ontstaan. Glas-in-lood Depot Limburg kan een eerste advies geven over een juiste herplaatsing. Het is ten zeerste aan te bevelen om voor de herplaatsing een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen. Maak ook afspraken over garantie.

6. De afnemer stemt ermee in dat Glas-in-lood Depot Limburg na plaatsing controleert of aan alle afspraken is voldaan.


Glas-in-lood Depot Limburg heeft tot taak om op verzoek van aanbieders een passende herbestemming van glas-in-loodkunstwerken te bevorderen. Daartoe wordt op deze website getoond welke werken beschikbaar zijn. Glas-in-lood Depot Limburg is niet bevoegd om eisen te stellen aan bijvoorbeeld de vergoeding die de afnemer betaalt of aan de herplaatsing van het glas-in-lood, anders dan hiervoor vermeld. Ook op het gebied van vergunningen speelt Glas-in-lood Depot Limburg geen rol. Na herplaatsing zullen onze medewerkers uitsluitend controleren of aanbieder en afnemer hebben voldaan aan de voorwaarden van Glas-in-lood Depot Limburg en aan de hieruit voortgekomen afspraken.

Het is wel mogelijk dat de aanbieder en/of de afnemer Glas-in-lood Depot Limburg inhuurt voor nader advies. Bijvoorbeeld over technische aspecten bij uitname of herplaatsing, of over maatregelen om aan vergunningseisen te voldoen. Voor dergelijke activiteiten wordt een aparte overeenkomst gesloten en de kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit