Glas-in-lood depot Limburg
random imagerandom imagerandom imagerandom imagerandom image

Werkwijze
Als u op zoek bent naar een hoogwaardig kunstwerk van glas-in-lood en u kunt voldoen aan de op deze website genoemde voorwaarden, kunt u als volgt te werk gaan. Als u op een stap klikt, verschijnt een toelichting. Afhankelijk van de specifieke situatie, kan de werkelijke volgorde van de stappen iets afwijken.

Neem bij twijfel over de beste aanpak contact op met Glas-in-lood Depot Limburg. Algemene adviezen over de te volgen procedure zijn gratis.

Werkwijze afnemers

Stap 1. Bekijk het actuele aanbod van glas-in-loodobjecten en bepaal of er een kunstwerk bij zit dat u graag zou hergebruiken.


Van elk beschikbaar object zijn een of meer afbeeldingen opgenomen. Daarnaast wordt basisinformatie verstrekt, waaronder de afmetingen, de betekenis, de maker (indien bekend) en de herkomst van het object. Er kan ook een indicatie van de overnamekosten worden gegeven. Dit is echter afhankelijk van de aanbieder van het glas-in-lood. Glas-in-lood Depot Limburg staat buiten de prijsvorming.

Als u in een aangeboden glas-in-loodkunstwerk geïnteresseerd bent, gaat u door met stap 2.

Als u niet aantreft wat u zoekt, kunt u desgewenst op het afnameformulier omschrijven waar u naar op zoek bent. Zodra er een glas-in-loodobject wordt aangemeld dat aan uw wensen tegemoetkomt, zal Glas-in-lood Depot Limburg contact met u opnemen.

Stap 2. Beoordeel, voor zover mogelijk, of het kunstwerk in technisch opzicht op de beoogde locatie kan worden hergebruikt.


Denk hierbij aan de afmetingen van het kunstwerk in relatie tot de beschikbare plek en de bereikbaarheid van de nieuwe locatie. Over uitvoeringstechnische details kunnen in een later stadium afspraken worden gemaakt.

Als u verwacht dat hergebruik in technisch opzicht mogelijk is, ga dan door met stap 3.

Stap 3. Beoordeel, voor zover mogelijk, of het kunstwerk in maatschappelijk en cultuurhistorisch opzicht past op de beoogde herbestemmingslocatie.


Over dit onderwerp valt veel te zeggen (zie voorwaarde 1 onder Voorwaarden) en de beoordeling is altijd enigszins subjectief. In dit stadium gaat het om een eerste inschatting. Een voorstelling van een kruisafname is meer op zijn plaats in een nieuw te bouwen kapel dan in een casino of een sportkantine. Een kleurrijke, abstracte voorstelling kan zich meer lenen voor een cultureel centrum dan voor een religieus gebouw. Later in de procedure komt de geschiktheid van de herbestemmingslocatie nader aan de orde.

Denkt u dat hergebruik in maatschappelijk en cultuurhistorisch opzicht verantwoord is, ga dan door met stap 4.

Stap 4. Vul het afnameformulier in en mail dit naar info@glasinlooddepotlimburg.nl.


Vul het afnameformulier zo volledig mogelijk in. Als u op een vraag het antwoord nog niet weet, geef dan aan wanneer er naar verwachting meer duidelijkheid is. Aan het einde van het formulier is ruimte om uw verzoek toe te lichten.

Als het type glas-in-loodobject dat u zoekt niet beschikbaar is, kunt u op het afnameformulier uw wensen omschrijven (vormen en afmetingen, soort voorstelling, kleurstelling en dergelijke). Zodra een object wordt aangeboden dat aan uw wensen tegemoetkomt, krijgt u hiervan bericht.

Stap 5. Wacht de reactie van Glas-in-lood Depot Limburg af en licht op een af te spreken tijdstip en locatie uw plan toe.


Na verzending van het afnameformulier ontvangt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna zal Glas-in-lood Depot Limburg binnen drie werkdagen contact met u opnemen. U wordt uitgenodigd op een af te spreken tijdstip en locatie - mogelijk die van de beoogde herbestemming - uw plan toe te lichten. Een beoordeling door de adviescommissie van Glas-in-lood Depot Limburg kan deel uitmaken van de procedure.

Als de uitkomst van het overleg positief is, kunt u doorgaan met stap 6.

Stap 6. Bepaal in overleg met de eigenaar van het object welke overnamevergoeding u betaalt en welke kosten daar wel en niet onder vallen.


Het is belangrijk om schriftelijk vast te leggen welke vergoeding wordt betaald voor het glas-in-loodobject en wie de kosten van de verder noodzakelijke activiteiten op zich neemt. Glas-in-lood Depot Limburg kan hierbij een bemiddelende rol spelen, maar is nadrukkelijk geen partij in dit overleg.

Als u het met de aanbieder eens bent over de kosten, kunt u doorgaan met stap 7.

Stap 7. Bepaal in overleg met Glas-in-lood Depot Limburg wanneer en hoe het transport vanaf het depot naar de herbestemmingslocatie plaatsvindt.


De kosten van dit transport zijn, tenzij anders afgesproken, voor de afnemer. Glas-in-lood Depot Limburg is verantwoordelijk voor een deugdelijke verpakking van het glas-in-lood en voor een juiste belading van het transportvoertuig.

Stap 8. Meld na de herplaatsing aan Glas-in-lood Depot Limburg dat de werkzaamheden zijn voltooid.


Ter afronding van de procedure zal Glas-in-lood Depot Limburg korte tijd na de melding controleren of alle activiteiten zijn verlopen zoals afgesproken (zie ook voorwaarde 6 onder Voorwaarden) en of de afnemer tevreden is over de gang van zaken.
Powered by DICO  © 2006-2024 DigiBit